2017 W.O.S Omaha Pro Women’s Bodybuilding, Physique, Bikini & The NPC Duel of Champions – National Qualifier (10/JUN/2017)
big-196x300.jpg